1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamınca Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. KVKK hükümlerine göre kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusu olarak nitelendirilmektedir. KVKK kapsamında, https://www.fonoendustri.com/ adlı internet sitesi (İnternet Sitesi), çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla yaptığımız işlemlere ilişkin kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Fono Endüstriyel Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda, amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenecektir. İşlenen kişisel veriler bakımından Fono Endüstriyel, KVKK kapsamında “veri işleyen” sıfatını haizdir.

Bu Aydınlatma Metni, Fono Endüstriyel’in veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin KVKK’nın 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Şeffaf ve hesap verebilir olma Fono Endüstriyel için önemlidir. Bu çerçevede, bu Aydınlatma Metni’ni mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin yanında, kullanıcılarımıza iyi bir müşteri deneyimi yaşatabilmek adına hazırladık. Bu kapsamda, Aydınlatma Metni’nde; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Fono Endüstriyel, Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, yargı kararları, kişisel veri işleme ve/veya aktarma yöntemlerinin, amaçlarının, sebeplerinin değişmesi veya benzer gelişmeler olması durumunda güncelleyebilir. Aydınlatma Metni’nin güncellenmesi halinde, güncel metin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Fono Endüstriyel, kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin faaliyetleri çerçevesinde internet sitesi üzerinden başkaca aydınlatma metinleri, kurallar, koşullar veya sair açıklamalar yayınlayabilir. Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan hususlara ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde muhasebe@fonox.com.tr e-posta adresinden bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Yasal Dayanaklar

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Fono Endüstriyel tarafından kişisel verileriniz; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

Fono Endüstriyel, kişisel verileri; internet sitesi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla; görsel, işitsel, fiziksel, elektronik, sözlü veya yazılı olarak; ticari ilişki kurmak, iş başvurusu almak, teklif vermek, sözleşme ilişkisi tesisi, kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla ve/veya meşru menfaatleri çerçevesinde; KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir. 

 1. İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen kişisel verileriniz, Fono Endüstriyel ile kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, işlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

KİMLİK ad, soyadı, kimlik bilgileri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası gibi çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızla kurulan sözleşmelerde kullanılan kimlik bilgileri

İLETİŞİM e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, fax numarası, adres gibi kişisel verileriniz

ÖZLÜK çalışanlarımızın sgk kayıtları, adli sicil kayıtları, mesleki deneytim ve tecrübeleri, diploma bilgileri gibi kişisel veriler

FİZİKSEL MEKAN
GÜVENLİĞİ
işitsel ve görsel kayıtlar

FİNANS iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın iban bilgisi, banka hesabı bilgisi, kart numarası bilgisi gibi kişisel verileri

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK uyarınca kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Fono Endüstriyel mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi işlemektedir.

Bu çerçevede, kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 1. Şirketimizin Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı,
 • Sınırlı ve ölçülü bir biçimde,

kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmek suretiyle, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara dayanarak işlenmektedir ve aktarılmaktadır.

Fono Endüstriyel ile paylaşılan kişisel veriler, Fono Endüstriyel’in gözetimi ve kontrolü altındadır. Fono Endüstriyel, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak aşağıdaki idari ve teknik güvenlik önlemlerini aldığımızı belirtmek isteriz. Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için çalışanlara yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturulmuştur.

Kâğıt ortamındaki kişisel veriler, kilitli dolaplarda muhafaza edilmekte olup bu ortamlara sadece yetkili kişilerin erişim izni bulunmaktadır.

Şirket içinde şifreleme sistemi ile yalnızca belirlenen çalışanların erişimi sağlanmaktadır.

Fono Endüstriyel, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Fono Endüstriyel’in ilgili kişisel veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Fono Endüstriyel’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, yürürlükteki mevzuat ve/veya ilgili kişilerin verdiği açık rıza çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için mali müşavirlerimizle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve ilgili iş ortaklarımızla ve de bir sözleşme ilişkisi kapsamında hizmet aldığımız üçüncü kişilerle, avukatlarımızla, danışmanlarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilmektedir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi;

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Fono Endüstriyel’in “Zafer Mah. Bakım Onarım 6. Sok. No:1 Çorlu/TEKİRDAĞ” adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak, KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz Fono Endüstriyel tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Veri Sorumlusu: Fono Endüstriyel Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

VKN / V: 3880711256/Çorlu

Adres: Zafer Mah. Bakım Onarım 6. Sok. No:1 Çorlu/TEKİRDAĞ

E-posta: muhasebe@fonox.com.tr

İletişim Telefonu: 0850 840 5 999